Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Državljanstvo Republike Slovenije /

Državljanstvo Republike Slovenije

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z rojstvom v Sloveniji, lahko pa tudi v postopku naturalizacije. Na Veleposlaništvu RS v Kijevu lahko vložite prošnjo za:
A. Vpis rojstva in evidentiranje državljanstva otroka, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS (naknadni vpis)
B. Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS (priglasitev)
C. Priglasitev državljanstva za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti, če je en roditelj državljan RS
D. Izredna naturalizacija (13. člen)

Če se odločite za postopek preko slovenskega veleposlaništva nas prosim o tem predhodno obvestite, da se prepričamo o ustreznosti vseh potrebnih dokumentov.

SPLOŠNO O POSTOPKIH PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA
Vlagatelj mora v celoti izpolniti in osebno pred uradno osebo veleposlaništva podpisati ustrezen slovenski obrazec.
V postopkih, ki zahtevajo podpis zakonitega zastopnika (oče, mati …) in mladoletne osebe med 14. in 18. letom starosti, je nujna osebna prisotnost vseh podpisnikov na veleposlaništvu. Vse osebe morajo s seboj prinesti veljaven osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico).

Stranka mora vlogi priložiti ustrezno overjene in originalne tuje listne (na primer izpiske iz rojstne matične knjige, poročne liste, potrdila o nekaznovanju, itd.) v skladu z nacionalno zakonodajo.

Vsi dokumenti priloženi vlogi, morajo biti uradno prevedeni pri (zapriseženih sodnih) tolmačih.

Vsi slovenski uradni dokumenti so uradno priznani, overitev ali dodatni certifikati niso potrebni. Zadostujejo njihove fotokopije.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo otroka mora biti osebni status staršev urejen, kar pomeni, da morajo biti podatki kot so poroka, prebivališče in sprememba imena zavedeni v slovenskih registrih.

Potrebno je poravnati tudi ustrezno konzularno takso, v gotovini, v EUR.

Vse vloge se sprejmejo samo popolne (predložitev popolne dokumentacije in plačilo konzularne takse).

Za vložitev vloge se je potrebno naročiti za termin v konzularni pisarni veleposlaništva.

Za ustrezne obrazce lahko stranke vnaprej zaprosijo po elektronski pošti sloembassy.kyiv(at)gov.si.

A. VPIS ROJSTVA IN EVIDETIRANJE DRŽAVLJANSTVA OTROKA, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS (4. člen zakona o državljanstvu).

Vlogi je treba predložiti naslednje obrazce in dokumente:
• zapisnik o priznanju očetovstva, v kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi
• prijava stalnega prebivališča/naslova
• zahteva za vpis v evidenco volilne pravice
• originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka oziroma osebe, ki želi vpisati svoje rojstvo, overjen s pečatom Apostille in preveden v slovenski jezik
KONZULARNA TAKSA: Postopek je prost konzularne takse.

B. VPIS ROJSTVA IN PRIGLASITEV ROJSTVA MLADOLETNEGA OTROKA, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS (5. člen zakona o državljanstvu).

Vlogi je treba predložiti naslednje obrazce in dokumente:
• soglasje otroka, starejšega od 14 let
• zapisnik o priznanju očetovstva ,v kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi
• prijava stalnega prebivališča/naslova
• zahteva za vpis v evidenco volilne pravice
• kopijo osebnega dokumenta drugega starša, ki ni slovenski državljan.
• originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka, overjen s pečatom Apostille in preveden v slovenski jezik
KONZULARNA TAKSA: 13 EUR

C. PRIGLASITEV DRŽAVLJANSTVA za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti (6. člen zakona o državljanstvu), če je en roditelj državljan RS.

Vlogi je treba predložiti naslednje obrazce in dokumente:
• zapisnik o priznanju očetovstva, v kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi
• prijava stalnega prebivališča/naslova
• zahteva za vpis v evidenco volilne pravice
• originalni izpisek iz rojstne matične knjige osebe, overjen s pečatom Apostille in preveden v slovenski jezik
KONZULARNA TAKSA: 13 EUR

D. IZREDNA NATURALIZACIJA – 13. člen zakona o državljanstvu
Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let ali nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):
- slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti).
- večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo.
- vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

V postopku je treba predložiti naslednje dokumente:
- izpolnjeno vlogo
- dokumente, ki so navedeni v vlogi. Javne listine (npr. rojstni in poročni list, potrdilo o nekaznovanju) morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille.  Prav tako morajo biti prevedene v slovenski jezik.

Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (npr. družinski član, prijatelj, pravni svetovalec). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri našem predstavništvu. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški). Cene storitev je potrebno preveriti pri posameznih upravnih enotah.

KONZULARNA TAKSA: 354 EUR