Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Nacionalni vizum, dovoljenje za bivanje /

Nacionalni vizum, dovoljenje za bivanje

NACIONALNI VIZUM TIPA D in DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

Nacionalni vizumi tipa D in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvo RS.

NACIONALNI VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE D – ZA ZDRUŽITEV DRUŽINE

Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za prebivanje z namenom združitve družine. Izdaja se za obdobje od treh mesecev do enega leta.

Vizuma D ne potrebujejo državljani države, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali če imajo veljaven potni list in dovoljenje za prebivanje, izdano s strani druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Dokumentacija, ki se potrebuje za vizum D:
- izpolnjena vloga za nacionalni vizum, dostopna na povezavi:http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Obrazci/OBRAZEC_-_ZTUJ_-_VLOGA-SI-EN.pdf
- ustrezno veljaven potni list,
- fotografija v velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete), 
- potovalno zdravstveno zavarovanje (ki krije stroške zdravstvenih storitev in repatriacije najmanj do višine 30.000 EUR za celotno obdobje veljavnosti vizuma),
- plačilo konzularne takse v višini 77 EUR, razen v primeru, da je prosilec ožji družinski član državljana RS ali druge EU države,
- specifična dokumentacija, s katero se dokazuje namen dolgoročnega bivanja.

Specifična dokumentacija za vizum D iz razloga združevanja družine:
- dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (izjava partnerjev, da skupaj živita najmanj dve leti, overjena pri notarju oz. pri pristojnem organu v tujini, s podpisi vsaj dveh prič oz. dokumentacija, ki, glede na lokalno zakonodajo, dokazuje izvenzakonsko skupnost),
- overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (dohodki najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 265,22 EUR mesečno na osebo).

V postopku za vizum D se opravi tudi istočasni intervju s prosilcem vizuma (na veleposlaništvu) in z zakoncem/partnerjem v Sloveniji (na upravni enoti), kjer se ugotavlja morebitno fiktivnost sklenjene zakonske zveze.

  
DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE TUJCA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo.

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so: 
•         zaposlitev ali delo, 
•         študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja, 
•         združitev družine s tujcem, 
•         drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi, 
•         slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti. 
 
Za izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec imeti veljavni potni list, dokazilo o izpolnjevanju upravičenega razloga oziroma namena, zaradi katerega namerava prebivati v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o nekaznovanju iz matične države.