Veleposlaništvo RS Kijev /Konzularno poslovanje /Informacije o schengenskih vizumih /

Informacije o schengenskih vizumih

Informacije o schengenskih vizumih

Informacija o izdaji vizumov po 11. juniju 2017

Obveščamo vse prosilce za vizume, da po 11. juniju 2017, po sprostitvi vizumske obveznosti za državljane Ukrajine, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kijevu ne bo več izdajalo vizumov za kratkoročno bivanje (vizum C) v ukrajinske biometrične potne liste. Več informacij o potovanjih v brezviznem režimu je dostopnih na spletni strani (v ukrajinskem in ruskem jeziku): www.openeurope.in.ua.

Z drugim februarjem stopi v veljavo sprememba vizumskega zakonika (Uredba ES). Z novostmi se lahko seznanite na spodnji povezavi:

www.gov.si/novice/spremembe-pravil-izdajanja-schengenskih-vizumov/ 

I. SPLOŠNE VIZUMSKE INFORMACIJE

Splošno o vizumih

Pogoji za vstop na ozemlje Republike Slovenije oziroma v Schengenski prostor

Splošne informacije za prosilce vizumov

Splošne informacije za garante

 

POVEZAVA:

Spletne vizumske vloge se nahajajo na naslednji povezavi:

-         http://svvmzz.adapta.si/applicationnew.htm

-   

Obvestilo o novem načinu poslovanja konzularnega dela Veleposlaništva RS v Kijevu

Vizumsko poslovanje odslej poteka tudi preko vizumskega centra zunanjega ponudnika VFS GLOBAL. Od 1. maja 2015 naprej vizumske vloge za pridobitev schengenskega vizuma za vstop v Slovenijo sprejema vizumski center VFS GLOBAL, vsak delovni dan med 8.30 in 15.30.

Prosilci za vizum lahko še vedno osebno predajo vizumske vloge neposredno na Veleposlaništvu RS v Kijevu vsak dan med 10.00 in 12.00 razen ob četrtkih.

Z novim načinom poslovanja bo možno neposredno zaprositi za slovenski schengenski vizum v Lvivu, Odesi, Harkovu, Dnipropetrovsku in Kijevu. Podrobne informacije lahko najete na spletni stani http://www.vfsglobal.com/slovenia/ukraine/English/contact_us.html

Podrobnejše informacije o vizumskem poslovanju so objavljene na spletni strani Veleposlaništva, http://kiev.embassy.si in novi spletni strani www.vfsglobal.com/slovenia/ukraine, prav tako lahko vse potrebne informacije pridobite na telefonski številki +380 44 323 01 76, +380 50 117 90 64 in elektronskem naslovu info.siuk(at)vfshelpline.com.

 

 II. KDO LAHKO ZAPROSI ZA VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE NA VELEPOSLANIŠTVU SLOVENIJE V KIJEVU:

1. Rezidenti Ukrajine lahko zaprosijo za vizum na veleposlaništvu RS v Kijevu in na Veleposlaništvu Slovaške v Užgorodu.

2. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija NIMA svojega veleposlaništva ali sklenjenega zastopanja v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, lahko zaprosijo za schengenski vizum izdan s strani Slovenije na kateremkoli slovenskem veleposlaništvu, tudi na veleposlaništvu RS v Kijevu.

3. Državljani (in rezidenti) tretjih držav, kjer Slovenija ima urejeno zastopanje v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic, MORAJO zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice. Seznam dogovorjenih zastopanj je v naslednji povezavi: seznam konzularne prisotnosti in dogovorjenih zastopanj držav članic

Zastopanje je omejeno za vizumske postopke za kratkoročne vizume tipa C. Nacionalni vizum tipa D (za združitev družine, ipd.) in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvo RS.

III.  VIZUMSKI POSTOPEK ZA VIZUME C NA VELEPOSLANIŠTVU SLOVENIJE V KIJEVU

Uradne konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu so v ponedeljek, torek, sredo in petek, od 10h do12h (Kijev je v časovnem pasu CET+1). Za predajo vizumske vloge ni potrebno naročanje. Veleposlaništvo ne more sprejeti vizumskih vlog ali dokumentov izven uradnih konzularnih ur.

Vlogo za izdajo vizuma je treba oddati vsaj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska.

Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu, ali na viznem centru VFS.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu.

Če v vizumski vlogi manjkajo dokumenti, prosilec prejme obvestilo o manjkajočih dokumentih in rok za dopolnitev vizumske vloge (običajno do 8 dni).

Vizumski postopek na veleposlaništvu RS v Kijevu (v kolikor so bili predloženi vsi dokumenti) traja od 5 do 15 dni. Informacije o vizumskih postopkih v teku je mogoče pridobiti po telefonu (+380 44 585 23 32) ali elektronski pošti (sloembassy.kyiv(at)gov.si).

IV. ZAHTEVE IN DOKUMENTACIJA ZA VIZUMSKI POSTOPEK

Seznam dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum za kratkoročno bivanje v Ukrajini, je:

 1. Potni list
Original potnega lista - sedanjega in prejšnjih za obdobje zadnjih 3 let.
Pomembno: Veljavni potni list mora biti izdan v zadnjih desetih letih in mora vsebovati vsaj dve prosti strani. Potni list mora biti veljaven vsaj še 3 mesece po vrnitvi z načrtovanega potovanja.
2. Fotografija
Ena biometrična fotografija (z belim ozadjem), ki ne sme biti starejša od šestih mesecev. Priporočila ICAO glede zahtevanih standardov fotografije: http://www.immigration.go.ke/downloads/Photography%20Guidelines.pdf
3. Potovalno zdravstveno zavarovanje
Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije celotno obdobje načrtovanega bivanja in je veljavno za vse schengenske države. Kritje mora zajemati vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo, nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali smrti med bivanjem. Najnižje kritje mora biti 30.000 EUR. Neizčrpen seznam priporočenih zavarovalnic v Ukrajini.
4. Obrazec vizumske vloge
En izpolnjen in podpisan obrazec vizumske vloge. Obrazec je na voljo na povezavi:http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/konzulara/Obrazci/Vloga_za_kratkorocni_vizum_SI-EN.doc oz. spletni  obrazec na povezavi: http://svvmzz.adapta.si/applicationnew.htm 
5. Vizumska taksa
Plačilo takse za vizumsko vlogo znaša 35 evrov na Veleposlaništvu RS v Kijevu in protivrednost v UAH na VFS.  Taksa se ne povrne v primeru zavrnitve ali umika vizumske vloge.

 

I. Seznam splošnih zahtev za vse prosilce za izdajo vizuma:

1. Osebe, mlajše od 18 let, ki potujejo same ali samo z enim od staršev:
• Pisno soglasje starša(-ev), ki ne potuje(-jo) z otrokom.
• Pisno soglasje mora overiti notar in mora biti predloženo v izvirniku. Če je samo en skrbnik, je treba to dokazati s predložitvijo rojstnega lista, sodne odločbe o izključnem skrbništvu ali mrliškega lista drugega starša.
•  Izvirnik ali kopija mednarodnega ali nacionalnega potnega lista staršev.
•  Rojstni list – izvirnik in kopija.

2. Dokazilo o dejavnosti in dohodku kot dokazilo o finančnih vezeh z Ukrajino
2.1 Zaposlene osebe:
• Potrdilo o zaposlitvi, ki potrjuje delovno mesto zaposlenega, datum zaposlitve in trajanje odsotnosti z dela.
Dopis mora navajati ime in delovno mesto podpisnika, kontaktne podatke podjetja in
podatke o registraciji podjetja.
• Plača, ki jo je oseba prejela v zadnjih 6 mesecih.
2.2 Zasebni podjetniki:
• Dovoljenje/registracija posameznega podjetja pri ustreznih ukrajinskih organih ali zadnja davčna napoved.

2.3 Brezposelne osebe
− Pisna in podpisana izjava, ki pojasnjuje finančno stanje potnika.
2.4 Upokojenci:
− Upokojenska izkaznica.
2.5 Študenti in dijaki:
− Potrdilo izobraževalne ustanove o odsotnosti.
2.6 Druga možnost, če je primerno:
− Dokazilo o lastništvu nepremičnine ali premičnine (zemljišča, hiše, avta ali drugega,
če je primerno)
ali
− najnovejše davčne napovedi (za osebe, ki potujejo prvič).

3. Dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za kritje stroškov potovanja v schengensko
območje
Vsi prosilci morajo z dokumenti dokazati, da imajo potrebna finančna sredstva za kritje
stroškov načrtovanega potovanja in vrnitve v matično državo, z enim od naslednjih:
3.1 Sponzoriranje
•  Garancija gostitelja.
Stroške lahko krije gostitelj, če to možnost dovoljuje nacionalna zakonodaja
namembne države članice. Dokument, ki dokazuje, da takšne stroške krije gostitelj, se
pripravi v skladu z nacionalno zakonodajo (Avstrija, Belgija, Češka republika,
Danska5, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Malta, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija,
Švedska, Švica in Nizozemska zahtevajo nacionalne obrazce).
• Garancija tretje osebe v Ukrajini.
Garancija mora izkazovati, da ima tretja oseba finančna sredstva za takšno garancijo.
3.2 Z lastnimi sredstvi
• Stanje na bančnem računu, ki prikazuje zadostna sredstva in promet v zadnjih treh mesecih, ali potovalni čeki na ime prosilca, ustrezno podpisani in predloženi v izvirniku in kopiji.

 

4. Potrdilo o nastanitvi
• Kakor jo zagotovi gostitelj ali rezervacija hotela ali drugo dokazilo o nastanitvi (rezervacija hotela v Sloveniji mora biti plačana minimalno 30% in to tako, da se lahko preveri nastanitev prosilca v Sloveniji, plačilo mora biti potrjeno na naslovu rezervacije – rezervacije preko Booking.com, Airbnb in drugih spletnih portalih, kjer ni možno preveriti plačila v Sloveniji ne veljajo).
• Dokumenti v zvezi z namenom obiska.
Pisna prošnja (kakor je navedena pod II–XVIII spodaj) vsebuje naslednje elemente:
(a) za vabljeno osebo: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka osebnega
dokumenta, čas in namen potovanja, število vstopov in ime mladoletnega otroka, ki spremlja
povabljeno osebo;
(b) za osebo, ki vabi: ime, priimek in naslov ali
(c) za pravno osebo, gospodarsko družbo ali organizacijo, ki vabi: polni naziv in naslov ter
– če prošnjo izda organizacija – ime in priimek ter delovno mesto osebe, ki prošnjo podpiše;

5 Se lahko zahteva, če Dansko zastopa druga država članica.
– če vabi pravna oseba ali podjetje ali pa urad ali podružnica takšne pravne osebe ali
podjetja s sedežem na ozemlju države članice – registrska številka, kakor jo zahteva
nacionalno pravo zadevne države članice.


II. Uradni obiski
• Dopis, ki ga izda ukrajinski organ in ki potrjuje, da je prosilec član njegove delegacije, ki se bo pri drugi stranki udeležila sestankov, posvetov, pogajanj ali programov izmenjave in dogodkov, ki jih organizirajo medvladne organizacije v državi članici.
• Kopija uradnega vabila.

III. Podjetja
• Pisna prošnja subjekta, ki vabi: pravne osebe ali gospodarske družbe, urada ali podružnice takšne pravne osebe ali gospodarske družbe, državnih in lokalnih oblasti držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemlju držav članic.
• Potrdilo delodajalca, da prosilec potuje iz poslovnih razlogov.

IV. Vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb
• Pisna prošnja nacionalnega združenja prevoznikov Ukrajine za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, trajanja, namembnih krajev in pogostosti potovanj.

V. Člani osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki
potujejo v države članice
• Pisna prošnja pristojne železniške družbe Ukrajine z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj.

VI. Novinarji in osebje tehnične ekipe, ki jih spremlja
• Potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija in ki dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar, ter dokument, ki ga izda njegov delodajalec in ki potrjuje, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela ali dokazilo, da je oseba član tehnične ekipe, ki po poklicni dolžnosti spremlja novinarja.

VII. Udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti
• Pisna prošnja organizacije gostiteljice za udeležbo pri teh dejavnostih.

VIII. Dijaki, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja

• Pisna prošnja ali potrdilo o vpisu univerze, visoke šole ali šole gostiteljice, študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala.

IX. Udeleženci mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi
• Pisna prošnja organizacije gostiteljice: pristojnih organov, nacionalnih športnih zvez
in nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic.

X. Udeleženci programov uradnih izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta in drugi občinski subjekti
• Pisna prošnja vodij uprave/županov teh mest ali drugih občinskih subjektov.

XI. Zasebni obisk sorodnikov ali znancev
• Pisna prošnja (vabilo), ki navaja osnovne identifikacijske podatke (ime, datum rojstva in številka potnega lista) prosilca in povezavo z osebo, ki ga vabi, ter dokazilo o zakonitem prebivanju osebe, ki vabi prosilca.
• Pisna prošnja gostitelja in dokazilo o družinski vezi (npr. kopija dovoljenja za prebivanje, dokument, ki potrjuje družinsko vez) – za bližnje sorodnike na obisku pri ukrajinskih državljanih, ki zakonito prebivajo v schengenski državi članici.
• Dokazilo o družinskih vezeh – za družinske člane državljanov EU/EGP ali Švice.

XII. Sorodniki, ki so na obisku zaradi pogrebnih slovesnosti
• Uradni dokument, ki potrjuje smrt ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim.

XIII. Za obisk vojaških in civilnih pokopališč
• Uradni dokument, ki potrjuje obstoj in ohranitev groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim.

XIV. Zdravstveni razlogi
• Uradni dokument zdravstvene ustanove, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej ustanovi in nujnost spremstva, ter dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja.

XV. Predstavniki organizacij civilne družbe, ki potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc
• Pisna prošnja organizacije gostiteljice.
• Potrdilo, da oseba zastopa organizacijo civilne družbe v Ukrajini.
• Potrdilo o ustanovitvi organizacije iz ustreznega registra, ki ga izda državni organ v
skladu z nacionalno zakonodajo Ukrajine.

Dokument, ki dokazuje registracijo organizacije civilne družbe v Ukrajini, je dopis, ki ga izda
državna registrska služba Ukrajine, s podatki iz registra pravnih oseb javnega prava.

XVI. Predstavniki poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah
• Pisna prošnja organizacije gostiteljice, v kateri potrjuje, da zadevna oseba sodeluje na prireditvi.

XVII. Predstavniki verskih skupnosti
• Pisna prošnja verske skupnosti, registrirane v Ukrajini, z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj.
Dokument, ki dokazuje registracijo verske skupnosti v Ukrajini, je izpisek iz skupnega
državnega registra pravnih oseb in zasebnih podjetnikov z informacijo, da je
pravnoorganizacijska oblika pravne osebe verska skupnost.

XVIII. Udeleženci v uradnih programih čezmejnega sodelovanja EU, kot je Evropski
instrument sosedstva in partnerstva (ENPI)
• Pisna prošnja organizacije gostiteljice.

XIX. Turizem
1. Skupinski turizem
• Potrdilo o rezervaciji organiziranega potovanja, ki ga izda podjetje, ki ga organizira (tj. vavčer).
• Dokazilo o predplačilu ali pologu – če potrdilo o rezervaciji ne vsebuje takšnega dokazila.
2. Posamični turizem
• Potrdilo o rezervaciji nastanitve.
• Podroben načrt potovanja.
3. Prevoz
• Rezervacija vozovnic ali dokazilo o drugem prevoznem sredstvu (se predloži – če ni vključeno v potrdilu rezervacije organiziranega potovanja).

XX. Tranzit
• Vizum ali drugo dovoljenje za vstop v tretjo namembno državo.
• Vozovnice za nadaljevanje potovanja.
<//span>